Ogólne warunki korzystania z witryny internetowej Schaeffler

1. Zakres obowiązywania

1.1
Korzystanie z witryn internetowych („witryna Schaeffler”) udostępnianych przez Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG i/lub spółki z większościowym udziałem Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG („firma Schaeffler”) odbywa się wyłącznie na zasadach określonych niniejszymi Warunkami, o ile nie stanowią inaczej warunki spółki Schaeffler w danym kraju. Rozpoczęcie korzystania z witryny oznacza akceptację przez użytkownika niniejszych Warunków korzystania w ich aktualnym brzmieniu.

1.2
Niniejsze Ogólne warunki korzystania mogą być częściowo uzupełniane, modyfikowane lub zastępowane przez wprowadzenie dalszych warunków, np. dotyczących zakupu lub sprzedaży produktów i/lub usług.

2. Zawartość witryny Schaeffler

Firma Schaeffler udostępnia na witrynie Schaeffler do wglądu i pobrania w sposób niezobowiązujący, niewiążący i bez gwarancji wyczerpującego charakteru określone informacje i oprogramowanie, ewentualnie wraz z dokumentacją. Firma Schaeffler może w każdej chwili bez uprzedzenia zaprzestać udostępniania witryny Schaeffler w całości lub w części lub dokonać zmiany jej zawartości. Firma Schaeffler nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności witryny Schaeffler w związku z działaniem sieci Internet i systemów komputerowych.

3. Prawo do korzystania z witryny

3.1
Korzystanie z informacji, oprogramowania i dokumentacji udostępnionych na witrynie Schaeffler podlega postanowieniom niniejszych Warunków lub w przypadku aktualizacji informacji, oprogramowania i dokumentacji postanowieniom odpowiednich warunków licencyjnych uprzednio zawartych z firmą Schaeffler. Ewentualne uzgodnione szczególne warunki licencyjne mają pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami.

3.2
Firma Schaeffler udziela użytkownikowi niewyłącznego, nieprzenoszalnego i odwołalnego prawa do korzystania z informacji, oprogramowania i dokumentacji udostępnionych na witrynie Schaeffler w uzgodnionym zakresie lub, w braku uzgodnienia tej kwestii, w zakresie zgodnym z zamierzonym celem ich udostępnienia i oddania do dyspozycji.

3.3
Oprogramowanie jest oddawane do dyspozycji bezpłatnie tylko w postaci do przetworzenia maszynowego. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do uzyskania kodu źródłowego. Wyjątkiem są kody źródłowe wolnego oprogramowania, którego postanowienia licencyjne, mające w przypadku udostępnienia wolnego oprogramowania pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami, przewidują wydanie kodu źródłowego. W takim wypadku firma Schaeffler udostępni kod źródłowy za zwrotem kosztów.

3.4
Informacje, oprogramowanie oraz dokumentacja nie mogą być w żadnym momencie zbywane, wydzierżawiane lub w inny sposób udostępniane przez użytkownika osobom trzecim. Jeśli bezwzględnie wiążące przepisy prawa nie stanowią inaczej, niedozwolone jest dokonywanie przez użytkownika zmian, wstecznej inżynierii lub dekompilacji oprogramowania lub ich dokumentacji oraz wydzielenia ich części. Użytkownik może wykonać kopię zapasową oprogramowania, jeśli jest ona niezbędna do zabezpieczenia przyszłego korzystania z oprogramowania zgodnie w niniejszymi Warunkami korzystania.

3.5
Informacje, oprogramowanie i dokumentacja są chronione przez przepisy prawa autorskiego oraz międzynarodowych konwencji o prawach autorskich, a także inne przepisy prawa oraz umowy w zakresie własności intelektualnej. Użytkownik jest zobowiązany do respektowania tych praw, w szczególności nieusuwania z informacji, oprogramowania lub dokumentacji oraz ich kopii jakichkolwiek alfanumerycznych oznaczeń, znaków towarowych i zastrzeżeń dotyczących praw autorskich.

4. Prawa własności intelektualnej

4.1
Niezależnie od szczególnych postanowień w punkcie 4 niniejszych Warunków korzystania, niedozwolone jest zmienianie, kopiowanie, powielanie, sprzedaż, oddawanie w dzierżawę lub użytkowanie, uzupełnianie lub innego rodzaju przetwarzanie informacji, znaków towarowych i innych treści umieszczonych na witrynie Schaeffler bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Schaeffler. W szczególności niedozwolone jest systematyczne wczytywanie, gromadzenie lub kopiowanie przez użytkownika informacji umieszczonych na witrynie Schaeffler przy użyciu programów komputerowych.

4.2
Z wyjątkiem wyraźnie wskazanych w tym miejscu praw do korzystania i innych praw, użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek inne prawa wszelkiego rodzaju, w szczególności do nazwy firmy lub przemysłowych praw ochronnych, takich jak patenty, wzory użytkowe lub znaki towarowe, firma Schaeffler nie zobowiązuje się również do udzielenia takich praw w przyszłości.

5. Rejestracja i korzystanie ze stron chronionych hasłem

5.1
Niektóre strony witryny Schaeffler są chronione hasłem. Z uwagi na bezpieczeństwo działania dostęp do tych stron jest możliwy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Firma Schaeffler zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania użytkownika. W szczególności zastrzega się prawo zabezpieczenia hasłem także stron wcześniej dostępnych bez konieczności rejestracji. Firma Schaeffler może w każdej chwili odwołać udzielone prawo dostępu bez podania przyczyny przez zablokowanie danych dostępu, w szczególności w przypadku

 • użycia przez użytkownika do rejestracji nieprawdziwych danych,
 • naruszenia Warunków korzystania lub zasad bezpieczeństwa posługiwania się danymi dostępu,
 • naruszenia odpowiednich przepisów prawa dotyczących dostępu i korzystania z witryny Schaeffler lub
 • długotrwałego zaprzestania korzystania z witryny Schaeffler.
 • 5.2
  W przypadku konieczności rejestracji użytkownik jest zobowiązany do podania danych zgodnych z prawdą oraz niezwłocznego zgłoszenia ich zmiany. Użytkownik musi zapewnić, aby wiadomości e-mail wysyłane na podany przez niego adres były skutecznie dostarczane.

  5.3
  Po dokonaniu rejestracji użytkownik otrzyma nazwę użytkownika oraz hasło (dane użytkownika). Po pierwszym zalogowaniu użytkownik zmieni otrzymane hasło na hasło znane tylko sobie. Dane użytkownika umożliwiają mu wgląd w swoje dane i ich edycję oraz odwoływanie i rozszerzanie swoich zgód na przetwarzanie danych.

  5.4
  Użytkownik gwarantuje, że jego dane użytkownika nie będą udostępniane osobom trzecim oraz odpowiada za wszystkie zamówienia i inne czynności dokonane przy użyciu jego danych. Każdorazowo po zakończeniu sesji należy upuścić obszar chroniony hasłem. W przypadku powzięcia przez użytkownika informacji o wykorzystywaniu jego danych przez osoby trzecie użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt pisemnie (listownie) firmie Schaeffler, w razie możliwości dodatkowo również pocztą e-mail. Po otrzymaniu zgłoszenia firma Schaeffler zablokuje dostęp do obszaru chronionego hasłem dla danych użytkownika. Odblokowanie dostępu jest możliwe jedynie na odrębny pisemny wniosek użytkownika lub w drodze ponownej rejestracji.

  5.5
  Użytkownik w każdej chwili może zażądać pisemnie usunięcia swojej rejestracji, jeśli usunięciu nie stoją na przeszkodzie trwające stosunki umowne. W takim wypadku firma Schaeffler usunie wszystkie dane użytkownika oraz wszystkie zapisane dane osobowe użytkownika, które nie będą potrzebne do realizacji trwających stosunków umownych.

  6. Odnośniki i linki

  Witryna Schaeffler może zawierać odnośniki i linki prowadzące do witryn internetowych innych podmiotów. Firma Schaeffler nie odpowiada za treści zawarte na witrynach innych podmiotów ani nie uznaje tych witryn i ich zawartości za własne, gdyż nie sprawdza informacji zawartych na tych witrynach, a także nie odpowiada za udostępnione tam treści i informacje. Korzystanie z witryn dostępnych przez linki odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

  7. Wyłączenie odpowiedzialności za wady prawne i fizyczne i wirusy

  7.1
  W przypadku bezpłatnego udostępniania informacji, oprogramowania lub dokumentacji wyłączona jest odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne informacji, oprogramowania i dokumentacji, w szczególności za ich poprawność, prawidłowość, brak obciążenia prawami ochronnymi i autorskimi osób trzecich, kompletność i/lub przydatność – z wyjątkiem działania umyślnego i podstępu.

  7.2
  Informacje zawarte na witrynie Schaeffler mogą zawierać specyfikacje lub ogólne opisy możliwości technicznych produktów, które w pojedynczych przypadkach (np. z uwagi na zmiany w produkcie) mogą być nieaktualne. Z tego względu wymagane właściwości produktu należy uzgodnić każdorazowo przed jego zakupem.

  7.3
  Zasady odpowiedzialności firmy Schaeffler za wady fizyczne i prawne określono w punktach 7.1 i 7.2 niniejszych Warunków. W pozostałym zakresie wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność firmy Schaeffler, o ile odpowiedzialność taka nie jest przewidziana w sposób bezwzględnie wiążący na podstawie przepisów o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, rażącego niedbalstwa, zagrożenia życia, ciała lub zdrowia, gwarancji określonych właściwości, podstępnego przemilczenia wady lub naruszenia istotnych postanowień umowy. Odszkodowanie z tytułu naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy jest jednak ograniczone do wysokości typowej dla tego typu umowy, możliwej do przewidzenia szkody.

  7.4
  Firma Schaeffler dokłada starań, aby witryna Schaeffler była wolna od wirusów, jednakże nie może tego zagwarantować. Przed pobraniem informacji, oprogramowania lub dokumentacji użytkownik z uwagi na ochronę własną oraz witryny Schaeffer przed zainfekowaniem wirusem powinien podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa i użyć skanera wirusów.

  7.5
  Powyższe postanowienia nie skutkują zmianą ciężaru dowodu.

  8. Obowiązki użytkownika

  8.1
  Użytkownik w trakcie korzystania z witryny Schaeffler nie może:

 • wyrządzać szkód innym osobom, w szczególności niepełnoletnim, ani naruszać dóbr osobistych innych osób;
 • naruszać swoim postępowaniem dobrych obyczajów;
 • naruszać przemysłowych praw ochronnych i autorskich lub innych praw własności intelektualnej;
 • przesyłać treści zawierających wirusy, konie trojańskie lub inne szkodliwe programy;
 • podawać, zapisywać lub przesyłać linków lub treści, do których nie jest uprawniony, w szczególności linków lub treści naruszających obowiązek tajemnicy lub niezgodnych z prawem; lub
 • rozpowszechniać reklam lub niezamawianych wiadomości e-mail (tzw. „spamu”) lub zachęcać do udziału w grach losowych i podobnych akcjach.
 • 8.2
  Firma Schaeffler może w każdej chwili zablokować dostęp do witryny Schaeffler, w szczególności w przypadku naruszeń przez użytkownika jego obowiązków określonych w niniejszych Warunkach.

  9. Eksport

  9.1
  Eksport określonych informacji, oprogramowania lub dokumentacji może – np. z uwagi na ich typ, zastosowanie lub końcowe przeznaczenie – być objęty obowiązkiem tajemnicy. Użytkownik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania odpowiednich przepisów dotyczących eksportu informacji, oprogramowania i dokumentacji, w szczególności przepisów UE, krajów członkowskich UE oraz USA. W razie konieczności firma Schaeffler oznacza informacje, oprogramowanie i dokumentację pod kątem obowiązku tajemnicy zgodnie z listą kontroli eksportu Niemiec lub UE oraz listą US Commerce Control List.

  9.2
  Użytkownik ma w szczególności obowiązek sprawdzić i zapewnić, aby

 • przekazywane informacje, oprogramowanie i dokumentacja nie były przeznaczone do celów wojskowych lub związanych z uzbrojeniem lub techniką jądrową;
 • towary, oprogramowanie i technologie pochodzące z USA nie były dostarczane na rzecz przedsiębiorstw i osób figurujących na liście US Denied Persons List (DPL);
 • wyroby pochodzące z USA nie były dostarczane bez zezwolenia na rzecz przedsiębiorstw i osób figurujących na listach US Warning List, US Entity List lub US Specially Designated Nationals List;
 • nie były wykonywane jakiekolwiek dostawy na rzecz przedsiębiorstw i osób figurujących na listach Specially Designated Terrorists, Foreign Terrorist Organizations, Specially Designated Global Terrorists lub listy terrorystów UE;
 • nie były wykonywane dostawy na rzecz odbiorców wojskowych;
 • stosować się do ostrzeżeń wydawanych przez właściwe służby.
 • Dostęp do informacji, oprogramowania i dokumentacji na witrynie Schaeffler jest dozwolony tylko po sprawdzeniu i zapewnieniu spełnienia ww. warunków; w przeciwnym razie firma Schaeffler nie jest zobowiązana do realizacji świadczenia.

  9.3
  Na życzenie użytkownika firma Schaeffler przekaże mu kontakt do właściwych jednostek informacyjnych w celu uzyskania dalszych informacji.

  10. Ochrona danych osobowych

  Firma Schaeffler w ramach zbierania, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych użytkownika przestrzega odpowiednich zasad ochrony danych osobowych, które są dostępne do wglądu na witrynie Schaeffler.

  11. Dodatkowe uzgodnienia, właściwość sądu, wybór prawa

  11.1
  Dodatkowe uzgodnienia do niniejszych Warunków, w tym dotyczące zmiany niniejszej klauzuli, wymagają formy pisemnej.

  11.2
  Poszczególne strony w ramach witryny Schaeffler są administrowane i podlegają odpowiedzialności firmy Schaeffler. Strony uwzględniają wymagania obowiązujące w kraju siedziby danej odpowiedzialnej spółki. Firma Schaeffler nie gwarantuje możliwości wglądu lub pobrania informacji, oprogramowania i/lub dokumentacji z witryny Schaeffler również w lokalizacjach znajdujących się poza danym krajem. W przypadku korzystania przez użytkowników z witryny Schaeffler w lokalizacjach znajdujących się poza danym krajem użytkownicy samodzielnie odpowiadają za przestrzeganie przepisów obowiązujących w danym kraju. Niedozwolone jest korzystanie z informacji, oprogramowania i/lub dokumentacji udostępnionych na witrynie Schaeffler w krajach, w których taki dostęp jest zabroniony. W powyższym przypadku, jeśli użytkownik chciałby nawiązać współpracę z firmą Schaeffler, powinien skontaktować się z przedstawicielem firmy Schaeffler w danym kraju.

  11.3
  Do stosunków umownych stosuje się prawo obowiązujące dla siedziby firmy Schaeffler z wyjątkiem prawa kolizyjnego oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby danej spółki Schaeffler.