Algemene voorwaarden voor het gebruik van de Schaeffler-website

1. Toepassingsgebied

1.1
Het gebruik van de websites ("Schaeffler-website") die worden aangeboden door Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG en/of door ondernemingen waarin Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG een meerderheidsdeelneming heeft ("Schaeffler"), vindt uitsluitend onder deze voorwaarden plaats, tenzij de eigen voorwaarden van de Schaeffler-ondernemingen in het betreffende land iets anders voorzien. Door te beginnen met het gebruik, wordt de geldigheid van deze gebruiksvoorwaarden in de betreffende versie door de gebruiker geaccepteerd.

1.2
Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden kunnen in bepaalde gevallen door andere voorwaarden, bijv. voor de inkoop of verkoop van producten en/of diensten, worden aangevuld, aangepast of vervangen.

2. Inhoud van de Schaeffler-website

Op de Schaeffler-website heeft Schaeffler vrijblijvend, zonder verplichtingen en zonder aansprakelijk te zijn voor de volledigheid, bepaalde informatie en software, evt. met documentatie, geplaatst om op te vragen of te downloaden. Schaeffler heeft het recht de werking van de Schaeffler-website te allen tijde geheel of gedeeltelijk te beëindigen of de inhoud te wijzigen zonder aankondiging vooraf. Gezien de aard van internet en computersystemen is Schaeffler niet aansprakelijk voor de ononderbroken beschikbaarheid van de Schaeffler-website.

3. Gebruiksrechten

3.1
Het gebruik van de op de Schaeffler-website ter beschikking gestelde informatie, software en documentatie is onderworpen aan deze voorwaarden, ofwel, in het geval van updates van informatie, software of documentatie, aan de eerder met Schaeffler overeengekomen en daarop betrekking hebbende licentievoorwaarden. Afzonderlijk overeengekomen licentievoorwaarden prevaleren boven deze voorwaarden.

3.2
Schaeffler verleent de gebruiker een niet uitsluitend, niet overdraagbaar en herroepbaar recht voor het gebruik van de op de Schaeffler-website beschikbaar gestelde informatie, software en documentatie, in de mate zoals overeengekomen, of, indien er niets is overeengekomen, in overeenstemming met het doel dat door Schaeffler beoogd werd bij de beschikbaarstelling en overdracht.

3.3
Software wordt alleen gratis ter beschikking gesteld in een machineleesbare vorm. Het is niet mogelijk aanspraak te maken op publicatie van de broncode. Uitzonderingen hierop vormen broncodes van Open Source Software, waarvan de licentievoorwaarden, die bij doorgave van Open Source Software prevaleren boven deze voorwaarden, de publicatie van de broncode verplicht stellen. In dit geval zal Schaeffler de broncode tegen een kostenvergoeding ter beschikking stellen.

3.4
Noch informatie, noch software, noch documentatie mag door de gebruiker op eender welk moment aan derden worden verkocht, verhuurd of op andere wijze ter beschikking worden gesteld. Indien niet verplichte, wettelijke voorschriften iets anders toestaan, mag de gebruiker noch de software, noch de bijbehorende documentatie veranderen, herzien of terugvertalen, noch mag hij delen verwijderen. De gebruiker mag een reservekopie van de software maken, indien deze kopie noodzakelijk is voor het veiligstellen van het toekomstig gebruik op basis van deze gebruiksvoorwaarden.

3.5
De informatie, software en documentatie worden beschermd door de auteursrechtenwet, door internationale auteursrechtovereenkomsten en door andere wetten en overeenkomsten die betrekking hebben op intellectueel eigendom. De gebruiker dient deze rechten in acht te nemen, met name het verbod op het verwijderen van alfanumerieke identificeringstekens, merken en copyrighttekens van de informatie, de software, de documentatie of kopieën hiervan.

4. Intellectueel eigendom

4.1
Ongeacht de bijzondere bepalingen onder nummer 4 van deze gebruiksvoorwaarden mogen informatie, merknamen en overige inhoud van de Schaeffler-website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schaeffler niet worden veranderd, gekopieerd, vermenigvuldigd, verkocht, verhuurd, gebruikt, aangevuld of op andere wijze worden gebruikt. Het is nadrukkelijk verboden om de informatie op de Schaeffler-website met behulp van softwareprogramma's systematisch op te vragen, te verzamelen of te kopiëren.

4.2
Afgezien van de hierin nadrukkelijk opgenomen gebruiksrechten of andere rechten, worden aan de gebruiker geen andere rechten verleend, van welke soort dan ook, vooral op het gebied van bedrijfsnamen en rechten op het gebied van industrieel eigendom zoals patenten, gebruiksmodellen of merken, noch is Schaeffler verplicht dergelijke rechten te verlenen.

5. Registratie bij en gebruik van beschermde pagina's

5.1
Enkele pagina's van de Schaeffler-website zijn beveiligd door middel van een wachtwoord. In het kader van de veiligheid van het handelsverkeer is de toegang tot deze pagina's alleen mogelijk voor geregistreerde gebruikers. Het is niet mogelijk aanspraak te maken op registratie door Schaeffler. Schaeffler behoudt zich met name het recht voor om ook pagina's die voorheen vrij toegankelijk waren, te beveiligen door middel van een registratieverplichting. Schaeffler heeft te allen tijde de bevoegdheid om het toegangsrecht zonder opgaaf van redenen te herroepen door middel van het blokkeren van de toegangsgegevens, met name indien de gebruiker

 • foutieve informatie heeft opgegeven bij de registratie,
 • de gebruiksvoorwaarden heeft geschonden of zich niet heeft gehouden aan zijn verantwoordelijkheid voor de veilige omgang met de toegangsgegevens,
 • het toepasselijk recht heeft geschonden bij de toegang tot of het gebruik van de Schaeffler-website of
 • gedurende een langere periode geen gebruik heeft gemaakt van de Schaeffler-website.
 • 5.2
  Indien de gebruiker zich dient te registreren, is hij/zij verplicht waarheidsgetrouwe informatie op te geven en eventuele wijzigingen onmiddellijk door te geven. De gebruiker dient ervoor te zorgen dat hij/zij de e-mails ontvangt, die naar het door hem/haar opgegeven e-mailadres worden verstuurd.

  5.3
  Na de registratie ontvangt de gebruiker een gebruikersnaam en een wachtwoord (Gebruikersgegevens). Bij het eerste gebruik dient de gebruiker het door Schaeffler verzonden wachtwoord te wijzigen in een wachtwoord dat alleen bij hem/haar bekend is. Bij de Gebruikersgegevens kan de gebruiker zijn gegevens bekijken, aanpassen of reeds gegeven toestemming met betrekking tot de verwerking van gegevens intrekken of uitbreiden.

  5.4
  De gebruiker garandeert dat de gebruikersgegevens niet toegankelijk zijn voor derden en is aansprakelijk voor alle bestellingen en andere activiteiten die met deze gebruikersgegevens worden uitgevoerd. Na ieder gebruik dient het gedeelte dat met een wachtwoord is beveiligd, te worden verlaten. Indien de gebruiker kennis heeft over misbruik van de gebruikersgegevens door derden, is hij/zij verplicht Schaeffler hiervan onmiddellijk schriftelijk (per brief), indien mogelijk ook vooraf per e-mail, op de hoogte te stellen. Na ontvangst van de melding zal Schaeffler de toegang blokkeren tot het met een wachtwoord beveiligde gedeelte met deze gebruikersgegevens. Het opheffen van de blokkade is pas mogelijk na een afzonderlijke aanvraag bij Schaeffler door de gebruiker, of na een nieuwe registratie.

  5.5
  De gebruiker kan op elk gewenst moment schriftelijk verzoeken om de verwijdering van zijn/haar registratie, voor zover deze verwijdering niet in tegenspraak is met lopende overeenkomsten. In dat geval zal Schaeffler alle gebruikersgegevens en alle overige opgeslagen persoonsgebonden gegevens van de gebruiker verwijderen zodra deze niet meer nodig zijn voor de afwikkeling van lopende overeenkomsten.

  6. Verwijzingen en links

  De Schaeffler-website kan verwijzingen en links (hyperlinks) naar websites van derden bevatten. Schaeffler is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, noch is Schaeffler eigenaar van deze websites en de inhoud ervan, omdat Schaeffler de informatie waarnaar de links verwijzen, niet controleert en dus ook niet verantwoordelijk is voor de op deze websites beschikbaar gestelde inhoud en informatie. Het gebruik van de websites waarnaar de links verwijzen, geschiedt op eigen risico van de gebruiker.

  7. Vrijwaring van aansprakelijkheid voor materiële en rechtsgebreken, virussen

  7.1
  Voor zover informatie, software of documentatie kosteloos ter beschikking wordt gesteld, is aansprakelijkheid voor materiële en rechtsgebreken van deze informatie, software en documentatie, met name voor de juistheid, foutloosheid, het vrij zijn van octrooi- en auteursrechten van derden, volledigheid en/of bruikbaarheid - behalve bij opzet of kwaadwilligheid - uitgesloten.

  7.2
  De informatie op de Schaeffler-website kan specificaties of algemene beschrijvingen van de technische mogelijkheden van producten bevatten, die in afzonderlijke gevallen (bijv. bij productaanpassingen) niet altijd beschikbaar hoeven te zijn. De gewenste kenmerken van de productprestaties dienen daarom in elk afzonderlijk geval bij de koop overeengekomen te worden.

  7.3
  De aansprakelijkheid van Schaeffler voor materiële en rechtsgebreken richt zich naar de bepalingen onder nummer 7.1 en 7.2 van deze voorwaarden. Voor al het overige is iedere aansprakelijkheid van Schaeffler uitgesloten, voor zover er geen verplichte aansprakelijkheid geldt, bijv. op basis van de productaansprakelijkheidswetgeving, of vanwege opzet, grove nalatigheid, veroorzaken van overlijden, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid, vanwege de overname van een kwaliteitsgarantie, vanwege opzettelijk verzwijgen van een gebrek of vanwege de schending van essentiële contractuele verplichtingen. De schadevergoeding vanwege schending van essentiële contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de contractueel voorzienbare schade, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

  7.4
  Hoewel Schaeffler ernaar streeft de Schaeffler-website virusvrij te houden, kan Schaeffler niet garanderen dat de website virusvrij is. Alvorens informatie, software en documentatie te downloaden is de gebruiker verplicht, voor zijn eigen bescherming en om virussen op de Schaeffler-website te voorkomen, te zorgen voor passende beschermende programma's en een virusscanner.

  7.5
  Een wijziging van de bewijslast gaat niet gepaard met bovenstaande regelingen.

  8. Gebruiksplichten

  8.1
  Het is de gebruiker bij het gebruik van de Schaeffler-website niet toegestaan

 • personen, met name minderjarigen, schade te berokkenen of hun persoonlijkheidsrechten te schenden;
 • met zijn/haar gebruiksgedrag te handelen in strijd met de goede zeden;
 • octrooi- of auteursrechten of andere eigendomsrechten te schenden;
 • inhoud met virussen, zogenaamde Trojaanse paarden of andere programma's die schadelijk kunnen zijn voor software, te versturen;
 • hyperlinks of inhoud in te voeren, op te slaan of te verzenden waartoe hij/zij niet bevoegd is, met name wanneer deze hyperlinks of inhoud in strijd zijn met de geheimhoudingsplicht of met de wet; of
 • reclame of ongewenste e-mails (zogenaamde "spam") of onjuiste waarschuwingen voor virussen, storingen en dergelijke te verspreiden, of uit te nodigen voor deelname aan kansspelen en vergelijkbare acties.
 • 8.2
  Schaeffler heeft te allen tijde het recht de toegang tot de Schaeffler-website te blokkeren, met name wanneer de gebruiker in strijd heeft gehandeld met zijn verplichtingen uit deze voorwaarden.

  9. Exportbepalingen

  9.1
  Voor de export van bepaalde informatie, software en documentatie kan het verplicht zijn - bijvoorbeeld op basis van het karakter of gebruiksdoeleinde of de eindbestemming ervan - om een vergunning aan te vragen. De gebruiker dient zich strikt te houden aan de exportbepalingen die betrekking hebben op de informatie, software en documentatie, met name van de EU of de EU-lidstaten, evenals van de VS. Voor zover noodzakelijk zal Schaeffler informatie, software en documentatie markeren met betrekking tot vergunningsverplichtingen volgens de exportlijst van Duitsland en de EU, evenals volgens de US-Commerce Control List.

  9.2
  De gebruiker zal met name controleren en veiligstellen, dat

 • de beschikbaar gestelde informatie, software en documentatie niet bestemd is voor doeleinden met betrekking tot bewapening, nucleaire techniek of wapentechnologie;
 • ondernemingen en personen, die genoemd worden in de US Denied Persons List (DPL) geen goederen, software of technologie geleverd krijgen die afkomstig zijn uit de VS;
 • ondernemingen en personen, die genoemd worden in de US-Warning List, US-Entity List of US-Specially Designated Nationals List, zonder toestemming geen producten geleverd krijgen die uit de VS afkomstig zijn;
 • ondernemingen en personen niet geleverd krijgen indien ze genoemd worden in de List of Specially Designated Terrorists, Foreign Terrorist Organizations, Specially Designated Global Terrorists of de Europese terreurlijst;
 • militaire geadresseerden niet geleverd krijgen;
 • vroegtijdige waarschuwingsaanwijzingen van de betreffende instanties in acht worden genomen.
 • Toegang tot informatie, software en documentatie op de Schaeffler-website is alleen toegestaan wanneer dit overeenkomstig de hierboven genoemde controle en veiligstelling geschiedt; in alle andere gevallen is Schaeffler niet verplicht een prestatie te leveren.

  9.3
  Schaeffler kan de gebruiker op verzoek voorzien van contactinformatie van de instanties die hier meer informatie over kunnen verschaffen.

  10. Bescherming van persoonlijke gegevens

  Bij het opvragen, gebruiken of verwerken van persoonlijke gegevens van de gebruiker houdt Schaeffler zich aan de toepasselijke bepalingen met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden geraadpleegd via de Schaeffler-website.

  11. Bijkomende afspraken, bevoegde rechtbank, toepasselijk recht

  11.1
  Bijkomende afspraken met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden, inclusief de wijziging van deze clausule, dienen schriftelijk te geschieden.

  11.2
  De afzonderlijke pagina's van de Schaeffler-website worden beheerd door en vallen onder de verantwoordelijkheid van Schaeffler. De pagina's houden rekening met de vereisten van het land waar de verantwoordelijke onderneming is gevestigd. Schaeffler is niet verantwoordelijk voor het feit dat informatie, software en/of documentatie van de Schaeffler-website ook op locaties buiten het betreffende land kunnen worden opgevraagd of gedownload. Indien een gebruiker zich toegang verschaft tot de Schaeffler-website vanuit een locatie buiten het betreffende land, is hij/zij uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke bepalingen in de betreffende wetgeving van dat land. De toegang tot informatie, software en/of documentatie op de Schaeffler-website vanuit landen waar deze toegang in strijd is met de wet, is niet toegestaan. In dat geval en indien de gebruiker een zakelijke relatie wil aangaan met Schaeffler, dient de gebruiker contact op te nemen met een vertegenwoordiger van Schaeffler in het betreffende land.

  11.3
  Op overeenkomsten is het recht van de locatie van de zetel van Schaeffler van toepassing, met uitzondering van het collisierecht, evenals de afspraken van de Verenigde Naties over contracten met betrekking tot de internationale verkoop van goederen (CISG). De bevoegde rechtbank is de zetel van de betreffende Schaeffler-onderneming.