A Schaeffler honlap Általános Használati Feltételei

1. Alkalmazási terület

1.1
A Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG által és/vagy olyan társaságok által üzemeltetett weboldalak („Schaeffler-weboldalak”), melyekben a Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG többségi tulajdonnal rendelkezik („Schaeffler”), használata kizárólag ezen feltételek alapján történik, kivéve ha a Schaeffler leányvállalatai másképp nem rendelkeznek. A használat megkezdésével a felhasználó elfogadja a használati feltételek mindenkori változatát.

1.2
Ezek az Általános Felhasználási Feltételek bizonyos esetekben pl. termékek és/vagy szolgáltatások beszerzésével vagy eladásával kapcsolatban további feltételekkel bővülhetnek ki, módosulhatnak illetve íródhatnak felül.

2. A Schaeffler-weboldalak tartalma

A Schaeffler a Schaeffler-weboldalakon kötelezettség és a teljesség igénye nélkül bizonyos információkat illetve szoftvert, adott esetben dokumentációval tesz elérhetővé vagy letölthetővé. A Schaeffler-nek jogában áll, a Schaeffler-weboldalak üzemeltetését ideiglenesen vagy teljesen előzetes bejelentés nélkül szüneteltetni vagy megszüntetni illetve a tartalmukat megváltoztathatni. A Schaeffler az internet és a számítógépes rendszerek természetéből fakadóan nem vállal felelősséget a Schaeffler-weboldalak folyamatos elérhetőségéért.

3. Felhasználási jogok

3.1
A Schaeffler-weboldalakon rendelkezésre bocsájtott információk, szoftverek és dokumentációk ezen feltételek vagy az információk, szoftverek vagy dokumentációk frissítésekor a korábban a Schaeffler-rel megállapodott, ide vágó licencfeltételeknek alá tartoznak. A külön megállapodáson alapuló licencfeltételek felülírják ezeket a feltételeket.

3.2
A Schaeffler a felhasználóknak egy nem kizárólagos, nem átadható és visszavonható jogot enged át a Schaeffler-weboldalakon található információk, szoftverek és dokumentációk oly terjedelmű használatára, ami a megállapodásban foglaltaknak megfelel, vagy amennyiben megállapodás nem született, a Schaeffler által a rendelkezésre bocsájtással és az átengedéssel követett célnak felel meg.

3.3
Szoftverek csak gépi feldolgozásra alkalmas formában kerülnek átengedésre. A forráskód kiadására nem lehet igényt tartani. Kivételt képeznek az Open Source szoftverek forráskódjai, melyek licencfeltételei a forráskód kiadását előírják és az Open Source szoftverek továbbadása során ezekkel a feltételekkel szemben előnyt élveznek. Az ilyen esetekben a Schaeffler a forráskódot a költségek megtérítése ellenében rendelkezésre fogja bocsájtani.

3.4.
Sem információk, sem szoftver sem pedig dokumentációk nem kerülhetnek a felhasználó által harmadik fél számára forgalmazásra, bérbeadásra vagy egyéb módon átengedésre. Amennyiben kényszerítő jogi előírások mást meg nem engednek, a felhasználó sem a szoftvert sem annak dokumentációit nem változtathatja meg, nem fejtheti vissza, és részeit nem bonthatja ki. A felhasználó készíthet egy biztonsági másolatot a szoftverről, amennyiben ez a másolat a jövőbeni felhasználás esetén erre a felhasználási feltételekre épülő biztosításához szükséges.

3.5
Az információk, a szoftverek és a dokumentációk mind a szerzői jogvédelem mind pedig nemzetközi szerzői jogvédelmi szerződések hatálya alá esnek, illetve ezeket más törvények és szellemi tulajdonra vonatkozó megállapodások védik. A felhasználó ezeket a jogokat tiszteletben tartja és különösen az alfanumerikus jelzeteket, bélyegeket és szerzői jogi megjegyzéseket sem az információkról, sem a szoftverekről és a dokumentációkból sem azok másolataiból nem fogja eltávolítani.

4. Szellemi tulajdon

4.1
Ennek a Felhasználási Feltételeknek a 4. pontban foglalt különleges feltételei ellenére az információkat, márkaneveket és a Schaeffler-weboldalak egyéb tartalmát a Schaeffler előzetes írásos engedélyezése nélkül sem megváltoztatni, sem másolni, sokszorosítani, eladni, bérbe adni, használni, kiegészíteni vagy egyéb módon értékesíteni nem szabad. Különösen tilos a felhasználónak a Schaeffler-weboldalak információját szoftver programok segítségével szisztematikusan kiolvasni, gyűjteni vagy másolni.

4.2
Az itt világosan átengedett felhasználási és egyéb jogokon kívül a felhasználó számára egyetlen más jog sem kerül átengedésre, különösen nem a cégnévvel és ipari jogvédelemmel, mint szabadalmakkal, használati mintákkal vagy márkákkal kapcsolatos jogok, és a Schaeffler nem is kötelezhető ilyen jogok átengedésére.

5. Regisztráció és felhasználás védett oldalak esetén

5.1
A Schaeffler-weboldalak egy része jelszóvédett. A hozzáférés ezekhez az oldalakhoz az ügymenetek biztonságának érdekében csak regisztrált felhasználóknak lehetséges. Egy Schaeffler által történő regisztrációra nincsen jogosultság. A Schaeffler különösen annak jogát tartja fenn, hogy a korábban szabadon hozzáférhető weboldalakat regisztrációs kényszernek vesse alá. A Schaefflernek mindenkor joga van az okok megnevezése nélkül a hozzáférési jogok visszavonásához, különösen akkor, ha a felhasználó

 • a regisztrációnál valótlan adatokat adott meg,
 • vétett a felhasználási feltételek ellen vagy megszegte gondossági kötelezettségét a hozzáférési adatokkal kapcsolatban,
 • egyéb törvényt szegett meg a hozzáféréssel vagy a Schaeffler-weboldalak használatával vagy
 • a Schaeffler-weboldalakat hosszabb ideig nem használta.
 • 5.2
  Amennyiben a regisztráció szükséges, akkor a felhasználó köteles valóságnak megfelelő adatokat megadni és a változásokat haladéktalanul bejelenteni. A felhasználónak kell arról gondoskodni, hogy az általa megadott e-mailcímre küldött e-maileket megkapja.

  5.3
  A regisztráció után a felhasználó felhasználónevet és jelszót kap (felhasználói adatok). Az első bejelentkezéskor a felhasználó a Schaeffler által számára kiküldött jelszót egy csak általa ismertre fogja cserélni. A felhasználói adatok a felhasználónak lehetővé teszik adatai megtekintését, megváltoztatását, és adott esetben az adatok felhasználására szóló engedélyének visszavonását vagy kibővítését.

  5.4
  A felhasználó biztosítja azt, hogy a felhasználói adatok harmadik fél számára nem válnak megtekinthetővé, és jótáll minden a felhasználói adatok alatt történt megrendelésért és egyéb aktivitásért. Minden használat után el kell hagyni a jelszóval védett területet. Amennyiben a felhasználó tudomást szerez arról, hogy egy harmadik a felhasználói adatokat visszaélésszerűen használja fel, köteles Schaeffler-t haladéktalanul írásban (levélben) értesíteni, amennyiben lehetséges előzetesen egy egyszerű e-maillel is. Az értesítés beérkeztekor a Schaeffler a jelszóval védett területhez történő hozzáférést ezekkel a felhasználói adatokkal zárolni fogja. A zárolás feloldása csak a felhasználó külön a Schaeffler-hez benyújtott kérvénye alapján, vagy egy új regisztráció útján lehetséges.

  5.5
  A felhasználó bármikor kérheti írásban a regisztrációjának törlését, amennyiben a törlés nem ütközik egy folyamatban lévő szerződésviszony lebonyolításába. A Schaeffler ebben az esetben az összes felhasználói adatot és a felhasználó összes személyes adatát törölni fogja, amennyiben ezek nem szükségesek egy folyamatban lévő szerződésviszony lebonyolításához.

  6. Utalások és linkek

  A Schaeffler-weboldalak tartalmazhatnak utalásokat és linkeket (hiperlinkeket) harmadik fél weboldalaira. A Schaeffler nem vállal felelősséget ezeknek az oldalaknak a tartalmáért és a Schaeffler nem teszi ezeket a weboldalakat illetve tartalmukat magáévá, mivel a Schaeffler nem ellenőrzi a linkelt információkat és az ott tartott tartalmakért és információkért nem is felelős. A linkelt weboldalak használat a felhasználó saját felelősségére történik.

  7. Felelősséget kizáró nyilatkozat jogi és tárgyi hiányosságokra, vírusokra

  7.1
  Amennyiben információk, szoftverek vagy dokumentációk díjtalanul kerültek átengedésre, úgy az információk, szoftverek és dokumentációk tárgyi és jogi hiányosságaiért, különösen azok helyességéért, hibamentességéért és azok harmadik fél oltalmi és szerzői jogvédelmétől való szabadságságáért - kivéve a szándékosságot és a rosszhiszeműséget - a felelősség ki van zárva.

  7.2
  A Schaeffler-weboldalakon található információk tartalmazhatnak specifikációkat vagy termékek műszaki lehetőségeinek általános leírását, melyeknek egyes esetekben (pl. termékváltozás miatt) nem kell mindig rendelkezésre állniuk. A termékek kívánt jellemzőiről így egyes esetekben a megvásárlásnál kell megegyezni.

  7.3
  A Schaeffler felelőssége tárgyi és jogi hiányosságok miatt ezen feltételek 7.1-es és 7.2-es pontjaiban leírt feltételekhez igazodik. A Schaeffler minden további felelőssége kizárt, amennyiben nem pl. a termékfelelősség törvény értelmében szándékosság, durva gondatlanság, élet, épség vagy egészség elleni sérelem miatti, egy hiba rosszhiszemű elhallgatása miatti, vagy lényeges szerződési feltételek megszegése miatti kötelező szavatolás alá esik. A lényeges szerződéskötelezettségek megszegéséből fakadó kártérítés azonban a szerződéstipikus előrelátható kárra van korlátozva, amennyiben nem áll fenn szándékosság vagy durva gondatlanság.

  7.4
  A Schaeffler azon fáradozik, hogy a Schaeffler-weboldalak vírusmentesek legyenek egyidejűleg azonban a Schaeffler nem tudja garantálni a vírusmentességet. Információk, szoftverek és dokumentációk letöltése előtt a felhasználó köteles saját védelme és a vírusok Schaeffler-weboldalak történő behatolásának megakadályozása érdekében a megfelelő biztonsági berendezésekről és vírusirtókról gondoskodni.

  7.5
  A bizonyítási teher megfordítása ezekkel a szabályozásokkal nincs összekötve.

  8. Felhasználói kötelességek

  8.1
  A felhasználónak a Schaeffler-weboldalak használatakor nem megengedett:

 • személyeknek, különösképpen fiatalkorúaknak kárt okozni vagy a személyhez fűződő jogaikat megsérteni;
 • felhasználási szokásaival a jó erkölcsök ellen véteni;
 • az ipari és szerzői jogvédelmet vagy más tulajdonjogot megsérteni;
 • olyan tartalmakat átvinni, melyek vírusokat, ún. trójai falovakat vagy egyéb programot tartalmaznak, amely szoftverek károsításához vezethetnek;
 • olyan hiperlinkek vagy tartalmak beadása, tárolása vagy küldése, melyekhez nincsen joga, különösen ha ezek a hiperlinkek vagy tartalmak titoktartási kötelezettségekbe ütköznek vagy törvényellenesek;
 • reklám vagy kéretlen e-mail (úgynevezett „spam”) vagy nem helytálló vírus-, működési hibák és hasonló figyelmeztetések terjesztése vagy felszólítás nyereményjátékokban és hasonlókban való részvételre.
 • 8.2
  A Schaeffler-nek joga van a hozzáférést a Schaeffler-weboldalakhoz bármikor zárolni, különösen akkor, amikor a felhasználó megszegi a kötelességeit és a rá vonatkozó feltételeket.

  9. Kiviteli rendelkezések

  9.1
  Bizonyos információk, szoftverek és dokumentációk kivitele - pl. jellegük alapján, rendeltetési céljuk vagy végcéljuk miatt - engedélykötelesek lehetnek. A felhasználó a mindenkori információra, szoftverre és dokumentációra vonatkozó kiviteli előírásokat, különösen az EU ill. EU-tagállamok, továbbá az USA előírásait szigorúan be fogja tartani. Amint szükséges, a Schaeffler megjelöli az információkat, szoftvereket és dokumentációkat a német és EU-kiviteli listák továbbá az US-Commerce Control List szerint az engedélykötelezettséget illetően.

  9.2
  A felhasználó különösen azt fogja ellenőrizni és biztosítani, hogy

 • az átengedett információk, szoftverek és dokumentációk nem fegyverkezési, atomtechnikai vagy hadászati célra vannak szánva;
 • olyan vállalatoknak és személyeknek, amelyek az US Denied Persons List (DPL)-en találhatók, US eredetű termékeket, szoftvereket és technológiát ne szállítson;
 • olyan vállalatoknak és személyeknek, amelyek az US-Warning List-en, az US-Entity List-en vagy az US-Specially Designated Nationals List-en szerepelnek, engedély nélkül US eredetű termékeket ne szállítson;
 • olyan vállalatoknak és személyeknek ne szállítson, amelyek a Specially Designated Terrorists, Foreign Terrorist Organizations, Specially Designated Global Terrorists listákon vagy az EU terroristalistáin szerepelnek;
 • katonai címzettnek ne szállítson;
 • az illetékes hivatalok előfigyelmeztetéseit figyelembe veszi.
 • A Schaeffler-weboldalakon található információkhoz, szoftverekhez és dokumentációkhoz való hozzáférés csak akkor történhet meg, ha azok a fenti ellenőrzésnek és biztosítékoknak megfelelnek, különben a Schaeffler nem kötelezhető a szolgáltatásra.

  9.3
  A Schaeffler a felhasználó kívánságára meg fogja nevezni a további információk kapcsolattartóit.

  10. Személyes adatok védelme

  A Schaeffler az adatrögzítéskor, az adat használatkor és az adatfeldolgozáskor figyelembe veszi a felhasználó személyes adatait, az alkalmazandó adatvédelmi előírásokat, melyeket meg lehet tekinteni a Schaeffler-weboldalon.

  11. Mellékmegállapodások, illetékes bíróság, alkalmazott jog

  11.1
  A mellékmegállapodásokat ezekhez a használati feltételekhez beleértve ezeknek a cikkelyeknek a megváltoztatását is írásos formában kell megtenni.

  11.2
  A Schaeffler-weboldalak egyes oldalait a Schaeffler üzemelteti és a Schaeffler felelős értük. Az oldalak figyelembe veszik azoknak az országok szükségleteit, amelyekben a felelős társaság székhellyel rendelkezik. A Schaeffler nem vállal felelősséget azért, hogy információk, szoftverek és/vagy dokumentációk a Schaeffler-weboldalakról az adott országon kívüli helyekről is meghívásra vagy letöltésre kerülnek. Amennyiben a felhasználó az adott országon kívüli helyről fér hozzá a Schaeffler-weboldalakhoz, akkor kizárólag ő felel az adott ország idevonatkozó előírásainak betartásáért. Hozzáférés a Schaeffler-weboldalak információihoz, szoftvereihez és/vagy dokumentációihoz nem engedélyezett olyan országokból, amelyekben ez a hozzáférés törvényellenes. Ilyen esetben és abban az esetben, ha a felhasználó üzleti kapcsolatba kíván lépni a Schaeffler-rel, a felhasználónak fel kellene vennie a kapcsolatot az adott ország Schaeffler-képviseletével.

  11.3
  A szerződéses viszonyhoz a Schaeffler üzleti székhelyének joga érvényes a kollíziós jog továbbá az Egyesült Nemzetek Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről (CISG) kivételével. Az illetékes bíróság a megfelelő Schaeffler társaság székhelye szerinti.